Завантаження...

Публічний договір (оферта) з надання медичних послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ВІАСАН» (рішення МОЗ України №1296 від 01.12.2016р. про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики), далі за текстом — Виконавець або Медзаклад, в особі Генерального директора Малярика Романа Ігоровича, який діє на підставі Статуту, пропонує будь-яким юридичним та фізичним особам, у тому числі пацієнтам, далі за текстом — Замовник, замовити та отримати якісні медичні послуги на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором.


Розділ 1. Визначення

Договір про надання платних медичних послуг — договір приєднання, який встановлює однакові для кожного Замовника підстави отримання таких послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування останнім (далі — Договір).

Публічна оферта — пропозиція Виконавця, що адресована Замовнику приєднатися до цього Договору на умовах і в порядку, що ним передбачені.

Акцепт — підтвердження Замовником повної та безумовної згоди укласти Договір з Виконавцем на умовах, що передбачені публічною офертою, шляхом підписання відповідної заяви про приєднання до цього Договору.

Заява про приєднання — форма вираження безумовної згоди Замовника приєднатися до цього Договору, оформлена в письмовому вигляді із зазначенням конкретних медичних послуг, які бажає замовити останній.

Медична послуга — послуга, яку надає Медзаклад пацієнту та оплачує її замовник. Замовником медичної послуги можуть бути юридичні особи незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичні особи, у тому числі сам пацієнт або його законний представник.

Пацієнт — фізична особа, яка звернулася за отриманням медичної послуги та/або якій надають таку медичну послугу.

Медичне обслуговування  діяльність Медзакладу у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її наданням.

Якість медичної допомоги (медичної послуги) — надання медичної допомоги (медичної послуги) та проведення інших заходів щодо організації надання Медзакладом медичної допомоги (медичної послуги) відповідно до стандартів у сфері охорони здоров’я.

Стандарти медичної допомоги (медичної послуги) — сукупність норм, правил і нормативів, а також показники (індикатори) якості надання медичної допомоги відповідного виду або показники якості медичної послуги, які розробляють з урахуванням сучасного рівня розвитку медичної науки та практики.

Інформована добровільна згода — згода Пацієнта або, у випадках передбачених законодавством, його законного представника на проведення діагностики, профілактики, лікування та на проведення операції та знеболення, яку оформлюють у письмовому вигляді шляхом підписання затвердженої форми.

Персональні дані Пацієнта — відомості чи сукупність відомостей про особу Пацієнта, до яких належать прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, що стосується Пацієнта і яку Медзаклад може використати з метою ідентифікації особи Пацієнта.

Місце надання медичних послуг — місце провадження Виконавцем господарської діяльності з медичної практики, в якому Замовнику надають медичні послуги.

Працівник Виконавця — медичний працівник, який відповідно до законодавства має право надавати медичні послуги та перебуває з Виконавцем у трудових відносинах.

Лікуючий лікар — лікар Медзакладу, який надає медичну допомогу (медичну послугу) пацієнту в період його обстеження та лікування.

Медична інформація — інформація про стан здоров’я пацієнта, його діагноз, відомості, одержані під час медичного обстеження, у тому числі відповідні медичні документи, що стосуються здоров’я пацієнта.


Розділ 2. Загальні положення

2.1. Кожна сторона Договору гарантує, що володіє необхідним обсягом дієздатності, а також усіма правами та обов’язками, що є необхідними та достатніми для укладання та виконання цього Договору.

2.2. Усі умови Договору, що передбачені Публічною офертою, є обов’язковими для Сторін.

2.3. Якщо Замовник не згоден з умовами Договору, він має право відмовитися від його укладання. Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору та додатків до нього.

2.4. Перелік платних послуг, які може надавати ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ВІАСАН» висвітлений в діючому на момент звернення прайс-листі, затвердженим належним чином.

2.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на медичні послуги у зв’язку зі зміною тарифів на комунальні послуги, зміною рівня заробітної плати, вартості виробів медичного призначення тощо. Нові тарифи на медичні послуги діють із моменту їх затвердження керівником Медзакладу та наступного погодження в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.6. Договір оформлюється за згодою Замовника з усіма його умовами шляхом підписання відповідної Заяви про приєднання (акцептування) та повної попередньої передплати, без підписання письмового екземпляра Договору Сторонами. Цей Договір має юридичну силу згідно зі статтею 634 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.


Розділ 3. Акцептування Договору

3.1. Підтвердженням повного і беззаперечного прийняття Публічної оферти є підписання Замовником відповідної Заяви про приєднання та повної попередньої передплати.

3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем підписаної Замовником заяви про приєднання та зарахування грошових коштів на рахунок/у касу Виконавця. У тих випадках, коли обов’язковою передумовою надання медичної послуги пацієнту є попередня згода останнього на медичне втручання, Договір вважається укладеним також після підписання пацієнтом Інформованої згоди.

3.3. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним і беззастережним прийняттям умов Договору, встановлених тарифів на медичні послуги Виконавця та всіх додатків, що є невід’ємною частиною цього Договору.


Розділ 4. Предмет Договору

4.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець зобов’язується надати якісні медичні послуги Замовнику на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором згідно з підписаною останнім Заявою про приєднання. А Замовник зобов’язується прийняти та оплатити медичні послуги в порядку та на умовах, що передбачені цим Договором.

4.2. Медичні послуги надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених Міністерством охорони здоров’я України, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4.3. Розрахунок за надані медичні послуги Замовник здійснює на умовах попередньої оплати (перед фактичним наданням медичних послуг) на підставі виставлених Виконавцем рахунків.


Розділ 5. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. Обробляти персональні дані Замовника під час укладання і виконання Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI на підставі згоди останнього.

5.1.2. В односторонньому порядку змінити умови Договору та/або Тарифи на медичні послуги, перелік яких наведений у Додатку 1 до Договору, внести зміни в сам перелік платних мединих послуг.

5.1.3. Відмовити Замовнику в наданні медичної послуги у випадках:

а) виявлення в пацієнта під час обстеження патології, лікування якої не входить до зазначеного в ліцензії Медзакладу переліку дозволених видів лікування;

б) недотримання пацієнтом встановлених медичних приписів або графіку лікування;

в) виявлення в пацієнта за результатами обстеження медичних протипоказань до надання послуги;

г) неприбуття пацієнта, без поважних причин, в установлені дату та час для отримання відповідної медичної послуги.

5.1.4. Достроково припинити надання послуг Пацієнту у випдаку систематичного порушення останнім медичних приписів (за винятком випадків, коли така відмова загрожуватиме здоров’ю або життю пацієнта) або Правил перебування пацієнтів у Медзакладі.

5.2. Виконавець зобов’язаний:

5.2.1. Надавати медичні послуги Замовнику в порядку, у строки та на умовах, передбачених цим Договором, відповідною Заявою про приєднання та згідно з встановленими Тарифами Виконавця.

5.2.2. Для надання медичних послуг використовувати лікарські засоби та медичні вироби, що дозволені до застосування в Україні.

5.2.3. Дотримувати вимог законодавства щодо порядку надання медичних послуг, табелів матеріально-технічного оснащення (у тому числі й примірних), галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та санітарних норм.

5.2.4. Не розголошувати медичну інформацію про пацієнта (крім випадків, передбачених законодавством).

5.2.5. Після проведення Замовником розрахунку згідно з умовами цього Договору — видати останньому розрахунковий документ, що підтверджує отримання Виконавцем грошових коштів.

5.2.6. Дотримувати норм Етичного кодексу лікаря України.


Розділ 6. Права та обов’язки Замовника

6.1. Замовник має право:

6.1.1. Отримати повну та достовірну інформацію щодо пропонованих Виконавцем медичних послуг, порядку їх надання та можливих побічних реакцій.

6.1.2. Отримати від Виконавця послуги в порядку, строки та на умовах, що передбачені цим Договором.

6.1.3. Відмовитися від укладеного Договору до початку фактичного його виконання Медзакладом за письмовою заявою.

6.1.4. Відмовитися від укладеного Договору під час фактичного його виконання, якщо така відмова не матиме наслідком погіршення стану здоров’я або загрози для життя пацієнта.

6.1.5. На лікарську таємницю за винятком випадків, передбачених законодавством.

6.2. Замовник зобов’язаний:

6.2.1. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе.

6.2.2. Дотримувати Правил перебування пацієнтів у Медзакладі.

6.2.3. Надати достовірну інформацію про стан свого здоров’я, перенесені та успадковані хвороби, шкідливі звички, наявність алергічних реакцій, протипоказань щодо тих або інших методів лікування та лікарських засобів, непереносимості окремих медичних препаратів, які він має і які можуть вплинути на якість наданих медичних послуг.

6.2.4. Неухильно дотримувати та належно виконувати медичні приписи, не порушувати Правил перебування пацієнтів у Медзакладі.

6.2.5. З’являтися в Медзаклад, за узгодженими з лікарем датою та часом, щоб здати аналізи, провести медичні процедури, огляд тощо.

6.2.6. Після отримання медичних послуг підписати акт прийому-передачі наданих послуг.

6.2.7. Сплатити Виконавцю кошти за надані медичні послуги в порядку, у строки та в розмірі, що визначені цим Договором.


Розділ 7. Строк надання послуг і порядок розрахунків

7.1. Виконавець надає медичні послуги Замовнику за тарифами, що діють на момент звернення, після повної попередньої передплати згідно з виставленим рахунком.

7.2. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України (гривні) в готівковій або безготівковій формі протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту приєднання до Договору.

7.3. Вартість медичної послуги, встановлена на момент підписання Замовником заяви про приєднання є остаточною та не підлягає корегуванню у випадках, якщо в період до фактичного отримання послуги пацієнтом ціна змінилася.

7.4. Строк надання конкретних медичних послуг визначається в Заяві про приєднання і починає спливати з дня, коли Замовник сплатив вартість послуги згідно з виставленим рахунком.


Розділ 8. Гарантії та відповідальність сторін

8.1. Виконавець гарантує якісне медичне обслуговування пацієнта та збереження медичної інформації про пацієнта, що стала відомою Виконавцю (працівнику Виконавця) у зв’язку з виконанням цього Договору.

8.2. Замовник гарантує достовірність інформації про себе (як персональних даних, так і медичної інформації), дотримання медичних приписів, рекомендацій та режиму лікування.

8.3. Сторони несуть відповідальність за цим Договором згідно з чинним законодавством України.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за здоров’я пацієнта у разі відмови останнього від виконання медичних приписів або порушення Пацієнтом встановленого для нього режиму лікування.

8.5. У разі відмови Замовника від отримання медичних послуг до фактичного надання таких послуг — Виконавець повертає сплачену ним суму за вирахуванням 30 (тридцяти) відсотків від вартості медичної послуги. Ці гроші не повертають Пацієнту, а зараховують на користь Виконавця.

8.6. У разі відмови Замовника від отримання медичних послуг під час фактичного надання таких послуг — Замовник компенсує Виконавцю фактичні витрати, які той поніс під час надання послуги.

8.7. У разі неприбуття пацієнта до медичного закладу в час, узгоджений з лікуючим лікарем та (або) графіком відвідувань, без поважних причин та попереднього повідомлення, цей Договір вважається розірваним, а кошти, сплачені Замовником, не підлягають поверненню та зараховуються на користь Виконавця. Цей пункт не стосується пацієнтів, обслуговування яких не передбачає оперативного втручання, виконання процедур із використанням медичної техніки.

8.8. Невиконання або неналежне виконання умов цього Договору виключає юридичну відповідальність, якщо воно є наслідком обставин, що знаходяться поза сферою контролю сторін Договору: війна, пожежа, повень, землетрус, страйк тощо (форс-мажорні обставини). Наявність форс-мажорних обставин підтверджують компетентні державні органи України.


Розділ 9. Реквізити Виконавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ВІАСАН»

Юридична адреса: м.Тернопіль, вул. Чалдаєва, 2 приміщення 59.

Код ЄДРПОУ: 40897236.

Розрахунковий рахунок IBAN: UA673387830000026002055115462

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

тел. +38 (0352) 52-55-58; +38 (098) 452-55-58; +38 (095) 252-55-58



Генеральний директор


Р.І. Малярик